tầm quan trọng của nước

Khi thiếu “Uống” và tầm quan trọng của việc “Uống”

Vì sao phải uống?